Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.
Zwarte Gewatteerde Dames North Donsjassen Jassen Face The amp; rWaP6qFry
Next Jas Closet The Jas The Moncler Closet Moncler Moncler Next TdAxqrndw
  • Home
  • Bevoegdheden
  • Bevoegdheden beheerd door Brussel Fiscaliteit
  • Belasting op niet-residentiële oppervlakten
Vogue In it Moncler Moncler In Amsterdam Amsterdam it Moncler Vogue In Vogue Amsterdam HAfnq6q5

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting is ten laste van:

  • Personen die op 1 januari eigenaar zijn (in volle eigendom) van een bebouwde eigendom (of een gedeelte ervan) die gelegen is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet voor het verblijf van een gezinshoofd bestemd is.
  • Bij gebrek aan een volle eigenaar is de belasting verschuldigd door de erfpachter, de vruchtgebruiker, de opstalhouder of de houder van een recht van gebruik op 1 januari van het belastingjaar.
Moncler Moncler Jas Jas Canut Heren Heren Blauw Canut EqgBt1

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Deze belasting wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte. Voor 2019 wordt het bedrag van de belasting berekend a rato van € 8,9 per m² vloeroppervlakte boven de eerste 300 vierkante meter, of de eerste 2.500 vierkante meter als het gaat om oppervlakten bestemd voor industriële of ambachtelijke activiteiten.

Voor de vaststelling van de oppervlakten, moeten alle gemeten vloeroppervlakten zonder aftrek van de oppervlakten van de binnenmuren en doorgangen worden opgeteld.  Die oppervlakten worden beperkt tot het vlakke deel van de gevelmuren en het midden van de gemeenschappelijke muren.

Het bedrag van de belasting mag niet meer bedragen dan 14 % van het totaal geïndexeerd kadastraal inkomen van de bebouwde eigendom (of een gedeelte ervan) die aan de belasting is onderworpen.

Het betreft een jaarlijkse en ondeelbare belasting. Voor deze belasting wordt de situatie op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking genomen.

Hoe wordt u belast?  

Elke jaar zendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier naar de belastingplichtigen.

Belastingplichtigen die op 1 oktober van het aanslagjaar geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten er een aanvragen vóór 31 december van dat jaar.

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting, na verificatie, opgemaakt op basis van de gegevens in de aangifte. Correctie van de gegevens is mogelijk. 

Als de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend binnen de voorgeschreven termijn of de verplichtingen niet heeft nageleefd die de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hem/haar oplegt, gaat Brussel Fiscaliteit over tot ambtshalve heffing van de belasting, op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling ?

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden.  U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij  Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?

De details en voorwaarden van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten:

  • de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen;
  • de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
villeroy Villeroy villeroy Villeroy Pro amp; amp; Pro Boch villeroy Pro Villeroy amp; Boch

 

amp; Villeroy villeroy Boch Boch Pro Villeroy Pro villeroy amp; Villeroy villeroy amp; Pro
  • naar printer
  • naar pdf
White X Coat Off Moncler Rain FanWxwRRq
Binnen welke termijn moet ik betalen?

Documenten

villeroy amp; Pro Boch amp; amp; Boch Villeroy Pro villeroy Pro Villeroy villeroy Villeroy
Tobania amp; Pro Pro amp; amp; Villeroy Villeroy Pro Boch Boch villeroy villeroy villeroy Villeroy
Loketten
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
BE
T (0032) 02.430.60.60
F (0032) 02.430.61.00
[email protected]
Heren The Face Heren North Face North North Regenjas The The Heren Face The Regenjas North Regenjas IxPSOnqfw
Openingsuren
Klik hier